• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 01 - Definities 

Artikel 02 - Identiteit van de ondernemer 

Artikel 03 - Toepasselijkheid 

Artikel 04 - Het aanbod 

Artikel 05 - De overeenkomst 

Artikel 06 - Herroepingsrecht 

Artikel 07 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Artikel 08 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

Artikel 09 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 10 - De prijs 

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst 

Artikel 12 - Levering en uitvoering 

Artikel 13 - Betaling 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

Artikel 15 - Geschillen 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten door de ondernemer worden geleverd; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 4. Dag: kalenderdag; 
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode; 
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

BEAUX JOURS 

Postadres:

Postbus 96046; 

1006 EA AMSTERDAM

Vestigingsadres

Johan Hofmanstraat 25

1069 KD AMSTERDAM

Telefoonnummer: 020 23 900 53; 

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 75 200 643

Btw-identificatienummer: NL 219 751 341 B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BEAUX JOURS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BEAUX JOURS en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BEAUX JOURS voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij BEAUX JOURS zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als BEAUX JOURS gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BEAUX JOURS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BEAUX JOURS is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BEAUX JOURS passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal BEAUX JOURS daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. BEAUX JOURS kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BEAUX JOURS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. BEAUX JOURS zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:                                                  a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BEAUX JOURS mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. BEAUX JOURS mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan BEAUX JOURS.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) BEAUX JOURS. Dit hoeft niet als BEAUX JOURS heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BEAUX JOURS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als BEAUX JOURS niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als BEAUX JOURS aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 8. BEAUX JOURS heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren, als het product gebruikt lijkt, niet voorzien is van originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de consument, of als de consument zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn omschreven door BEAUX JOURS.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht 

BEAUX JOURS kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als BEAUX JOURS dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten waarvan de prijs lager is dan de originele prijs.
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

 

Artikel 10 - De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief leverings- en administratiekosten.

 

Artikel 11- Nakoming overeenkomst

BEAUX JOURS staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat BEAUX JOURS er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. BEAUX JOURS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BEAUX JOURS kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal BEAUX JOURS geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal BEAUX JOURS het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BEAUX JOURS tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan BEAUX JOURS bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 6. Indien BEAUX JOURS een product aflevert dat niet overeenkomt met het product dat besteld is, of als het product beschadigd is of gebreken vertoont, dient de consument dit zo snel mogelijk aan BEAUX JOURS te laten weten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. De consument kan met creditcard, Paypal en iDeal betalen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 3. Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld in de webshop.
 4. Waardebonnen kunnen niet worden geretourneerd en/of worden ingewisseld voor contanten.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. BEAUX JOURS beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BEAUX JOURS.
 3. Bij BEAUX JOURS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BEAUX JOURS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient BEAUX JOURS in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

 

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen BEAUX JOURS en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

BEAUX JOURS kan niet garanderen dat de kleuren van de producten exact overeen komen met de kleuren die op het beeldscherm van de consument te zien zijn.